Bromtoon Nesselande eindrapportage

26.01.2012 | Bron: Diverse | Auteur: DCMR iov. Gemeente Rotterdam

Het eindrapport over laagfrequent geluid (LFG) in de wijk Nesselande en omgeving is gereed. Het onderzoek is uitgevoerd door DCMR in opdracht van de gemeente Rotterdam. Voor een deel van het onderzoek is het adviesbureau Event Acoustics ingehuurd. De rapporten en begeleidende brieven zijn hieronder te downloaden, en waren of zijn nog fysiek in te zien bij Wonio, Cypruslaan 406 en bij de Stadswinkel, Alexanderplein 25.

Tijdens het onderzoek is helaas de exacte bron van de bromtoon, die zorgt voor hinder bij sommige bewoners van Nesselande en omgeving, niet gevonden. Het onderzoek van DCMR en Event Acoustics naar de bromtoon heeft wel een aantal belangrijke uitkomsten opgeleverd:

De enige bron die niet kan worden uitgesloten, is het (vracht)verkeer op de A20. Het rapport geeft aan dat het hierbij waarschijnlijk niet om het wrijvingsgeluid van banden op de weg gaat, maar om een geluid/trilling van zware motoren, die een laag en zeer ver dragend geluid produceren. Het door Event Acoustics uitgevoerde literatuuronderzoek stelt dat het laag frequent geluid in Nesselande e.o. wordt veroorzaakt door vrachtwagens op de snelweg A20. Er kan echter geen onomstotelijk bewijs geleverd worden betreffende de juistheid van deze conclusie. De DCMR heeft daarom de rapporten voorgelegd aan RIVM en NLR. Naar hun mening kan bij deze conclusie (nog) geen verklaring gegeven worden voor het feit dat de klachten uitsluitend in de wijk Nesselande en directe omgeving voorkomen, maar niet in andere Rotterdamse wijken in de buurt van snelwegen*. Ook valt bij deze conclusie (nog) niet goed te verklaren waarom de klachten pas zijn gestart in 2007 en zich niet eerder hebben gemanifesteerd**.

Er is nader onderzoek nodig. Het verkeer op rijkswegen valt echter niet onder de jurisdictie van de gemeente; deze verantwoordelijkheid ligt bij het Rijk. De wethouder mevrouw Van Huffelen en portefeuillehouder de heer Koedijk zullen op korte termijn het bevoegde gezag voor de rijkswegen, de minister van Infrastructuur en Milieu, op de hoogte stellen van de uitkomsten van het rapport en aandringen op nader onderzoek naar laagfrequent geluid in relatie tot wegverkeerslawaai van rijkswegen in het algemeen en de A20 in het bijzonder.

Het bovenstaande biedt op de korte termijn geen oplossing voor de bewoners die hinder ondervinden van het laagfrequent geluid. Er is met GGD en Erasmus MC contact gelegd om de bewoners, die worden gehinderd in hun functioneren door het laagfrequent geluid, te begeleiden. De kosten van deze begeleiding vallen binnen het reguliere traject van respectievelijk GGD en de ziektekostenverzekeringen.

Bijlagen:

* Noot van een bewoner: Dit is een merkwaardige 'mening': Overal in Nederland, maar ook daarbuiten, hebben mensen last van LFG. Deze klachten komen dus zeer zeker niet uitsluitend voor in de wijk Nesselande.

** Noot van een bewoner: De klachten dateren al van 2004, helaas is er niet eerder gehoor gegeven aan de klachten van diverse bewoners. Detail: 2004 is het jaar waarin begonnen is met het plaatsen van andere geluiddempers in de roetfilters van vrachtwagens. Zie ook het rapport van Event Acoustics (bijlage).

Links: